Pratik Hesaplamalar
2019 Yılı Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

Personel Mevzuatı


 

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

……………………………………………………………………………………………./………………… adresinde kurulu …………………………………………………. işyeri ile (Bu sözleşmede "İşveren" olarak anılacaktır.) ………………………………………………………………………….. / ………………………… adresinde ikamet eden Bay/Bayan ………………………………………… (Bu sözleşmede "İşgören olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla bu Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

1.İşgören ; ……………………………… olarak göreve başlayacaktır. İşin mahiyeti ve neleri kapsadığı İşgören tarafından bilinmektedir. Ayrıca İşgören İşverenin göstereceği kendi işyerlerinde kendisine verilecek diğer görevleri yapmayı ve İşvereninin genel çalışma şartlarına uymayı iş şartı olarak kabul eder.

2.Bu İş Sözleşmesi ..../…./20… tarihinden ...../..../....... tarihine kadar devam edecektir. Taraflar bu sözleşmeyi feshetmek isterlerse, iş hayatını düzenleyen yasalar, kararnameler ve yönetmeliklere uyacaklardır.

3.İşgörene ; …./…./20… tarihinden itibaren aylık Net ................ TL / Brüt ………………… TL ücret İşverenin ödeme prensipleri çerçevesinde verilecektir.

4.İşgören, her çalışma yılından sonra takip eden yıl içinde yıllık ücretli izin kullanacaktır. Yıllık Ücretli izin süresi çalışma yılları dikkate alınarak mevzuat hükümleri prensipleri içinde arttırılacaktır.

5.Taraflar çalışma süresince, kendilerine düşen sorumlulukları iyi niyetle yerine getirmeyi ve karşılıklı anlayış içinde işleri yürütmeyi görev bilirler.

6. Bu sözleşmenin deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

7. Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.
Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:
a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.
b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, İşgörenin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.
c) Ara dinlenme zamanları zamanları işveren tarafından belirlenir.
d) İşgören bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8. İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

Sekiz Maddeden meydana gelen bu Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi taraflarca tam bir mutabakata varılarak . …./…./20… tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren İşgöreni iş ve ücret vermeyi, İşgören de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Anlaşmazlık halinde işyerinin bulunduğu mahal mahkemesi yetkilidir.

İşveren Firma:

 

 

(Kaşe-İmza)

İşgören:

 


(İmza)

 
Dosyayı PDF olarak aç.

 

Diğer Personel Evrakları için Tıklayın

Hizmet Belgesi

Yıllık İzin Talep Formu

Fesih Bildirimi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş Başvuru Formu

.

 

 

 
AGSoft® Yazılım (2003-2021) Misyonumuz