AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
Süt Takip Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Vade Farkı Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Rotatif Kredi Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Pratik Hesaplamalar
2023 Yılı Ocak Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

Personel Mevzuatı
Diğer

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

2012 Vergi Usul Kanunu Amortisman Oranları

Personel Evrakları

 


2024 Asgari Ücret

Dönem 
Asgari Ücret
01.01.2024-31.12.2024
20.002,50 TL

2024 Vergi Dilimleri

(Ücret Gelirleri İçin) 01.01.2024-31.12.2024

Başlangıç Tutar
Bitiş Tutar
Oran
Vergi
ToplamVergi
0,00 TL
110.000,00 TL
15
16.500,00 TL
16.500,00 TL
110.000,01 TL
230.000,00 TL
20
46.000,00 TL
62.500,00 TL
230.000,01 TL
870.000,00 TL
27
234.900,00 TL
280.900,00 TL
870.000,01 TL
3.000.000,00 TL
35
1.050.000,00 TL
1.284.900,00 TL
3.000.000,01 TL
Sınırsız
40
3.000.000TL Üstüne %40 +1.284.900,00TL
2024 SGK Taban-Tavan
Dönem
Taban
Tavan
Sakatlık İndirimi
1.Derece
2.Derece
3.Derece
6.900,00 TL
4.000,00 TL
1.700,00 TL
01.01.2024-31.12.2024
20.002,50 TL
150.018,90 TL
 
Kıdem Tazminatı Tavanı
01.07.2021-31.12.2021 01.01.2021-30.06.2021 01.07.2020-31.12.2020 01.01.2020-30.06.2020 01.07.2019-31.12.2019 01.01.2019-30.06.2019 01.07.2018-31.12.2018
8.284,51 TL 7.638,96 TL 7.117,17 TL 6.730,15 TL 6.379,86 TL 6.017,60 TL 5.434,42 TL
01.07.2022-31.12.2022 01.01.2022-30.06.2022 01.07.2022-31.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.07.2023-31.12.2023
01.01.2024-31.12.2024
15.371,40 TL 10.848,59 TL 15.371,40 TL 19.982,83 TL 23.489,83 TL 35.038,38 TL

 

 


2024Asgari Ücretten Net Ücrete Hesaplama
Açıklama
Kesinti Oranı
01.01.2024-31.12.2024
Asgari Ücret
20,002.50 TL
SGK Prim
14
2,800.35 TL
SGK İşsizlik
1
200.03 TL
Asgari Ücret İstisna Matrahı  
17,002.13 TL
Asgari Ücret İstisna GV  
2,550.32 TL
Asgari Ücret İstisna DV  
151.82 TL
Stopaj (Gelir V.)
15
0.00 TL
Damga Vergisi
Binde 7,59
0.00 TL
Net Ele Geçen  
17,002.13 TL
Asgari Geçim İnd.
Bekar %50
0.00 TL
Toplam Ödenen
17,002.13 TL

 

Personel ve Yıllık İzin Takip İçin Programı Yükle

 

 

Tutar girişi yaparken kuruş ayıracı olarak nokta (.) kullanınız.
Ücreti ve hesaplama şeklini seçin.
  Brüt ücretten
Net ücretten
Hesaplama İçin Tuşa Tıklayın
ÜCRET ÖDEME DÖNEMLERİ
01.01.2024-31.12.2024
 
Hesaplanacak Ücret Tutarı
SGK Prim İşçi Payı
SGK İşsizlik İşçi Payı
Toplam SGK Primi
Sakatlık İndirimi
Vergi Matrahı
Asgari Ücret İstisna Matrahı
Asgari Ücret İstisna GV
Asgari Ücret İstisna DV
Vergiye Esas Vergi Matrahı
Gelir Vergisi Kesintisi
Damga Vergisi Kesintisi
NET İŞÇİYE ÖDENECEK TUTAR
Bireysel Emeklilik Kesintisi (BES)
BES SONRASI ÖDENECEK TUTAR
SGK Prim İşveren Payı
SGK İşsizlik İşveren Payı
TOPLAM İŞÇİ MALİYETİ
SGK'ya Ödenecek Tutar
Muhtasar Ödenecek Tutar
Normal Çalışan (4a)
Emekli Çalışan (SGDP)
Kümülatif Vergi Matrahı
Kümülatif Asgari Ücret Matrahı
Bireysel Emeklilik Ayarı
% BES Kesilecek
BES Kesilmeyecek
Sakatlık Derecesi Bilgisi
Sakat Değil
1.Derece Sakat
2.Derece Sakat
3.Derece Sakat
Asgari Geçim İndirimi Bakmakla Yükümlü Çocuk Bilgisi
Çocuksuz
1 Çocuklu
2 Çocuklu
3 Çocuklu
4 Çocuklu
5 Çocuklu
Asgari Geçim İndirimi Medeni Hali ve Eş Bilgisi
Bekar
Evli Eşi Çalışmıyor
Evli Eşi Çalışıyor

 AGSoft Personel Bordro Hesaplama ve Takip Programı

Önceki Yıllar Ücret Hesaplama Oranları:

2023 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

2022 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

2021 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

2020 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

2019 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

2018 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

2017 Yılı Vergi, Asgari Ücret Tutarları

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 324)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Yasal Düzenlemeler
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer
121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar,
basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce
ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2023 takvim yılında elde edilen menkul sermaye
iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.
Yasal düzenlemeler


MADDE 2- (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde;
“…
Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı,
birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni
oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.
(2) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde;
“…
2. Bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve
86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan
maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu
surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.”
hükmü yer almaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

MADDE 3- (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı
Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü
maddelerinde yer alan ve 2023 yılında uygulanan had ve tutarlar 25/11/2023 tarihli ve 32380
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile 2023
yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında
artırılması suretiyle belirlenerek 2024 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki
şekilde tespit edilmiştir.
30 Aralık 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32415 (2. Mükerrer)
(2) 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;
a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve
benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 1.100.000 TL,
b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan
istisna tutarı 33.000 TL,
c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya
müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline
ilişkin istisna tutarı 170 TL,
ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce
hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL,
d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;
- Birinci derece engelliler için 6.900 TL,
- İkinci derece engelliler için 4.000 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,
e) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
- (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her
birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,
- (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar;
özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,
f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli
toplamı;
- Büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL,
- Diğer yerlerde 34.000 TL,
g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;
- (1) numaralı bent için 690.000 TL ve 1.100.000 TL,
- (2) numaralı bent için 340.000 TL,
- (3) numaralı bent için 690.000 TL,
ğ) 68 inci maddesinin birinci fıkrasının;
- (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar;
özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,
-(5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her
birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,
h) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına
ilişkin istisna tutarı 87.000 TL,
ı) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı
200.000 TL,
i) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan
tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine
tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
110.000 TL'ye kadar % 15
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası % 20
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin
230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası % 27
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin
870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası % 35
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası % 40
(4) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin
birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve
kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Basit Usulde Kazanç Tespiti ile İlgili Hususlar
Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel
hadler
MADDE 4- (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2023 yılı için 30/12/2022 tarihli ve 32059 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2024 takvim yılında da basit
usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2023 tarihi itibarıyla aşağıda
belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir:
(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması
MADDE 5- (1) Basit usule tabi mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2024 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması
2023 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında
dikkate alınacak indirim oranı uygulaması
MADDE 6- (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka
bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden
elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın,
bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası
hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından
elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas
alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.
(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine
göre 2023 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %58,46’dır. Bu dönemde Devlet
tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,59’dur. Buna
göre, 2023 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%58,46 / %16,59=)% 352,38 olmaktadır.
Bu oranlar dikkate alındığında, 2023 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden
büyük çıkmaktadır.
(4) Bu kapsamda, 2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi
ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının
birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden
ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere
dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.
(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul
sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte
olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 
AGSoft® Yazılım (2003-2024) Misyonumuz